Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ishtara Araminta Lda (Nederlands)

Ingangsdatum: 1 februari 2023

Artikel 1 Inleiding
Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “wij” vorm. Waar “we”, “ons” of “onze” staat, wordt “Ishtara Araminta Lda” bedoeld.

Het aanbod van Ishtara Araminta Lda wordt samengevat met het woord “Programma” of “Programma’s”. Hiermee worden alle (online) diensten bedoeld die Ishtara Araminta Lda aanbiedt, inclusief lidmaatschappen, abonnementen, persoonlijke trajecten, sessies, cursussen, jaarprogramma’s, verlengingen, masterclasses, workshops en andere trainingen. Op aangeboden retraites zijn andere Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan onderaan deze pagina beschreven.

Ishtara Araminta Lda
Cx. Postal 213-Z
8100-023 Alte
Portugal

Contact via: terms@ishtara.co

Artikel 2 Voorwaarden Deelname Programma’s: Lidmaatschappen, Abonnementen, Persoonlijke Trajecten, Sessies, Online Cursussen, Masterclasses, Trainingen en Workshops. 
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze Programma’s.
2.2 In onze Programma’s delen we onze kennis, ervaring en hulpmiddelen. Zelf moet je naast het volgen van een Programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. We kunnen niet garanderen dat het volgen van onze Programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zullen we ons inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om onze Programma’s met succes te volgen en af te ronden. Ook staan we binnen de grenzen gedurende de looptijd van het Programma voor je klaar. De ondersteuning die we bieden, is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de webpagina van de verschillende Programma’s.

Artikel 3 Annuleren en Restitutie
3.1 Vroegtijdige annulering is niet mogelijk en de betalingsverplichting blijft voortbestaan gedurende de overeenkomst. Op onze Programma’s is artikel 437(1) van het Portugese Burgerlijk Wetboek en “force majeure” niet van toepassing.
3.2 Het is ook niet mogelijk restitutie aan te vragen. Alle gedane betalingen kunnen niet worden gerestitueerd.
3.3 Onze programma’s zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en er is geen bedenktijd op mogelijk. Eenmaal toegang gekregen, is dit niet meer terug te draaien en wordt de betaalde dienst en digitale inhoud direct geleverd.
3.4 Het beëindigen van een lidmaatschap of abonnement kan door een email te versturen naar terms@ishtara.co. Na 12 maanden is een lidmaatschap of abonnement op elk gewenst moment opzegbaar, met een opzegtermijn van 3 maanden bij jaarlijkse betalingen en 1 maand bij maandelijkse betalingen. Houd rekening met een verwerkingstijd van 3 werkdagen.

Artikel 4 Betaling
4.1 Een lidmaatschap of abonnement kan in jaarlijkse of maandelijkse betalingen plaatsvinden. Een Programma kan ook in een keer worden voldaan. Als je het deelnemersgeld van een Programma in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding ervan de verplichting tot betaling bestaan.
4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Programma’s of offertes.
4.3 Je kunt de BTW verleggen als je een ondernemer bent en je bedrijf is geregistreerd buiten Portugal en binnen de EU met een geldig Europees BTW-nummer. (Bewerk hier je accountinstellingen.)

Artikel 5 Intellectueel Eigendom en Gebruik Materialen
5.1 Op de (les)materialen, leerstof, teksten, foto’s en video’s van het Programma bezitten we de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens het Programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen Programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen en Licenties
6.1 Ik streef ernaar de (les)materialen/leerstof 12 maanden online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, tenzij anders aangegeven, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen/leerstof binnen de genoemde periode ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik trachten je dit van tevoren op de website of per email te informeren, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Een email zal ik altijd versturen naar het laatste emailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw emailadres komt voor jouw risico.
6.2 Bij een jaarprogramma of jaarlijkse verlenging ervan heb je recht op 11 live lessen en 12 maanden toegang tot opnames, tenzij anders aangegeven, maar ik kan dit niet garanderen. Dit geldt ook voor deelnemers met mogelijk 18 maanden of langer toegang tot de (les)materialen/leerstof.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Onder voorbehoud van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc., is uitgesloten.
7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over een Programma, een onderdeel van een Programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo snel mogelijk aan mij laten weten door mij een email te sturen naar terms@ishtara.co. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.
8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald Programmaonderdeel aan mij melden. Als je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Privacy
Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels (AVG) rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing als deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of nietig mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per email.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Als we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Portugees recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Ik zal je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen en de “ingangsdatum” bovenaan deze Algemene Voorwaarden bij te werken.
13.2 Je wordt geadviseerd om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Artikel 14 Vragen of opmerkingen
Mochten er na het lezen van bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn over deze Algemene Voorwaarden, dan verzoek ik je vriendelijk contact met mij op te nemen via e-mail op terms@ishtara.co.

 

Terms & Conditions Ishtara Araminta Lda (English)

Effective date: February 1, 2023

Article 1 Introduction
For the readability of the document, we have chosen the “we” form. Where it says “we,” “us,” or “our,” “Ishtara Araminta Lda” is meant.

The offer of Ishtara Araminta Lda is summarized by the word “Program” or “Programs”. This refers to all (online) services that Ishtara Araminta Lda offers, including memberships, subscriptions, personal trajectories, sessions, courses, annual programs, renewals, masterclasses, workshops, and other training courses. Different Terms & Conditions apply to offered retreats. These are described at the bottom of this page.

Ishtara Araminta Lda
Cx. Postal 213-Z
8100-023 Alte
Portugal

Contact via: terms@ishtara.co

Article 2 Conditions for Participation in Programs: Memberships, Subscriptions, Personal Trajectories, Sessions, Online Courses, Masterclasses, Training Courses, and Workshops
2.1 Both private individuals and entrepreneurs can participate in our Programs.
2.2 In our Programs we share our knowledge, experience, and tools. In addition to following a Program, you must reserve sufficient time for the assignments yourself. We cannot guarantee that following our Programs will lead to success in your life or business. However, we will make every effort to provide you with the right tools to successfully follow and complete our Programs. We are also available for you within the limits during the duration of the Program. The support we offer depends on which package you purchase. The support is described on the webpage of the various Programs.

Article 3 Cancellation and Refund
3.1 Early termination is not possible, and the payment obligation continues during the agreement. Article 437(1) of the Portuguese Civil Code and “force majeure” do not apply to our Programs.
3.2 It is also not possible to request a refund. All payments made are non-refundable.
3.3 Our Programs are exempt from the right of withdrawal, and there is no cooling-off period on them. Once access is granted, this cannot be reversed and the paid service and digital content is delivered immediately.
3.4 Canceling a membership or subscription can be done by sending an email to terms@ishtara.co. After 12 months, a membership or subscription can be canceled at any time, with 3 months’ notice for annual payments and 1 month’s notice for monthly payments. Please allow for a processing time of 3 business days.

Article 4 Payment
4.1 A membership or subscription can take place in yearly or monthly payments. A Program can also be paid in one go. If you pay the participation fee in installments, the obligation to pay remains even after completion of the Program.
4.2 Offers, prices, or quotations do not automatically apply to future Programs or quotations.
4.3 You can shift VAT if you’re an entrepreneur and your business is registered outside Portugal and within the EU with a valid European VAT number. (Edit your account settings here.)

Article 5 Intellectual Property and Use of Materials
5.1 We own the intellectual property rights on the (teaching/learning) materials, texts, photos, and videos of the Program. You may use the materials during the Program. It is not allowed to share this with third parties unless we have given written permission for this.
5.2 It is also not allowed to sell the acquired knowledge commercially or to include it in your own Program unless we have given written permission for this.

Article 6 Materials and Licenses
6.1 I strive to keep the (teaching/learning) materials accessible online to my participants for 12 months unless otherwise stated, but I cannot guarantee this. If I am going to remove the materials or move them to a different URL within the stated period, I will attempt to notify you in advance on the website or by email so that you are able to download or otherwise save them. I will always send an email to the last email address you provided to me. Failure to provide a new email address is at your risk.
6.2 With an annual program or annual renewal, you are entitled to 11 live classes and 12 months of access to recordings unless otherwise stated, but I cannot guarantee this. This also applies to participants who may have access to the (teaching/learning) materials for 18 months or more.

Article 7 Liability
7.1 Subject to intent or willful recklessness, the total liability of me due to an attributable shortcoming in the performance of the agreement or for any other reason is limited to compensation for direct damage up to a maximum of the amount of the price stipulated for that agreement, excluding VAT.
7.2 The liability for indirect damage, such as consequential damage, lost profit, lost savings, reduced goodwill, damage due to business interruption, etc., is excluded.
7.3 In the event of an attributable shortcoming, you must first give me a written notice of default with a reasonable term so that I am able to fulfill my obligations, correct any errors, or limit or eliminate damage.

Article 8 Complaints
8.1 If you are dissatisfied with a Program, part of a Program, or with my support, you must let me know as soon as possible by sending me an email to terms@ishtara.co. I must then receive a description of the complaint that is as clear as possible so that I am able to respond and, if the complaint is justified, rectify it. I cannot handle a complaint that is not clearly defined.
8.2 You must report complaints to me within 14 days of following a certain Program component. If you report the complaint later, you are no longer entitled to repair, replacement, or compensation.
8.3 Complaints submitted will be answered within a period of 14 days, calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, an answer will be given within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication of when you can expect a more detailed answer.
8.4 Even if you send a complaint, your obligation to pay will continue to exist.

Article 9 Privacy
I take the privacy of my participants seriously, and I only use your personal data in the context of my services. I comply with the legal rules (GDPR) regarding privacy and protection of personal data.

Article 10 Other
10.1 Deviations from these Terms & Conditions only apply if they have been agreed in writing between me and you.
10.2 If one or more provisions in these Terms & Conditions are wholly or partially invalid or should become invalid, the remainder of these Terms & Conditions will remain fully applicable. We will then consult to agree on new provisions to replace them, considering the purpose and intent of the original provisions as much as possible.
10.3 In writing is also understood by email.

Article 11 Disputes
11.1 In the event of any disputes, we will always do our best to resolve the dispute among ourselves before submitting a dispute to the court.
11.2 If we cannot reach an agreement, we will submit disputes to the court.

Article 12 Applicable Law
This agreement is governed by Portuguese law.

Article 13 Amendment of these Terms & Conditions
13.1 I am authorized to introduce changes to these Terms & Conditions. I will notify you of any changes by posting the new Terms & Conditions on this page and updating the “effective date” at the top of these Terms & Conditions.
13.2 You are advised to review these Terms & Conditions periodically for any changes. Changes to these Terms & Conditions are effective when posted on this page.

Article 14 Questions or Comments
If, after reading the above, you have any questions or comments about these Terms & Conditions, please do not hesitate to contact me by email at terms@ishtara.co.

Retreat Terms & Conditions Ishtara Araminta Lda. (English)

Effective date: 4 May 2022

Article 1 Introduction
For the readability of the document, I have chosen the “I” form. Where it says “I,” “me,” or “my,” “Ishtara Araminta Lda.” is meant.

Ishtara Araminta Lda.
Cx. Postal 213-Z
8100-023 Alte
Portugal

Contact via: terms@ishtara.co

Article 2 Payment
2.1 The agreement for a retreat only becomes final when you have made full payment or a deposit of €200,- of the total amount. The agreement is deemed not to have been concluded if the down payment has not been received within the period of 14 days stated on the invoice. With the deposit, you declare that you have agreed to these conditions.
2.2 The remaining amount (invoice amount minus down payment) must be in my possession no later than four weeks before the start date. If the amount has not been credited to the account of Ishtara Araminta Lda. within the term stated on the invoice, all rights to participate will lapse, unless otherwise agreed in writing in advance.
2.3 Offers, prices, or quotations do not automatically apply to future retreats or quotations.
2.4 You can shift VAT if you’re an entrepreneur and your business is registered outside Portugal and within the EU with a valid European VAT number. (Edit your account settings here.)

Article 3 Cancellation and Refund
3.1 In the event of a cancellation by you, the following cancellation costs are due:
• In case of cancellation up to 70 days before arrival: 50% refund of participation costs.
• In case of cancellation from 70 to 45 days before arrival: refund of 25% of the participation fee.
• In case of cancellation from day 45: no refund is possible.
3.2 You hereby expressly agree that Article 437(1) of the Portuguese Civil Code and “force majeure” does not apply, and that interim cancellation is only possible subject to Article 3(1).
3.3 If you are unable to attend the retreat you have booked, substitution is permitted, provided that the details of the replacement participant are communicated to me no later than one day before the start of the retreat.
3.4 I have the right to cancel a retreat if there are good reasons to do so, including insufficient participants, illness of the teacher, or “force majeure”. In the event of cancellation by me, you are entitled to a refund of the participation fee already paid, excluding the deposit made. You are not entitled to any other compensation or damages.

Article 4 Damage
4.1 If any damage occurs in any of the retreats, you should contact me immediately. I will take action to properly remedy this damage as soon as possible.
4.2 The lessor is not liable for damage caused to persons and/or goods of the participant or third parties.
4.3 All damage caused by you to the rented object must be compensated by you.

Article 5 Liability
5.1 I will do my utmost to ensure a good and orderly course of the retreat and to provide the correct information. Subject to intent or willful recklessness, the total liability of me due to an attributable shortcoming in the fulfillment of the agreement or for any other reason is limited to compensation for direct damage up to a maximum of the amount of the price stipulated for that agreement, excluding VAT.
5.2 Participation in a retreat is entirely at your own risk. I am not liable for injury and/or damage of any kind caused by your stay and/or activities, nor for loss or damage to property.
5.3 Liability for indirect damage, such as consequential damage, loss of profit, lost savings, reduced goodwill, damage due to business interruption, etc., is excluded.
5.4 In the event of an attributable shortcoming, you must first give me written notice of default with a reasonable term, so that I am able to fulfill my obligations, correct any errors, or limit or eliminate damage.

Article 6 Complaints
6.1 If you are dissatisfied with a retreat, part of a retreat, or with my support, you must let me know as soon as possible by sending me an email at terms@ishtara.co. I must then receive a description of the complaint that is as clear as possible so that I am able to respond and, if the complaint is justified, rectify it. I cannot handle a complaint that is not clearly defined.
6.2 You must report complaints to me within 14 days of following a certain program component. If you report the complaint later, you are no longer entitled to repair, replacement, or compensation.
6.3 Complaints submitted will be answered within a period of 14 days, calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, an answer will be given within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication of when you can expect a more detailed answer.
6.4 Even if you send a complaint, your obligation to pay will continue to exist.

Article 7 Medical Disclaimers
7.1 The yoga, meditation, healing, reading, channeling, and other activities that I offer are intended as leisure activities and not as a substitute for medically necessary treatments or therapy. Always discuss physical and/or psychological complaints with a qualified doctor.
7.2 Physical complaints must always be reported to me before a retreat.
7.3 Do not force anything and take physical complaints seriously.
7.4 You hereby waive any claims against me for any injury and/or damage you may incur during a retreat.

Article 8 House Rules
8.1 The sleeping locations are smoke-free. Smoking is only allowed in designated areas. Drug use and excessive alcohol consumption are not allowed during a retreat.
8.2 I am respectful to all participants and expect that the participants are also respectful to each other.
6.3 I have chosen my locations with care to provide participants with a safe and livable environment during a retreat. Treat the location and its surroundings with care, like your own home. Any damage will be recovered from the causer.
6.4 In case of misbehavior (drug and excessive alcohol use, aggressive behavior, sexual harassment, vandalism, or theft) and failure to follow the directions of the staff of the location or me, exclusion from further participation in the retreat will follow. This does not entitle you to a refund of participation costs.

Article 9 Privacy
I take the privacy of my participants seriously, and I only use your personal data in the context of my services. I comply with the legal rules (GDPR) regarding privacy and protection of personal data.

Article 10 Other
10.1 Deviations from these Terms & Conditions only apply if they have been agreed in writing between me and you.
10.2 If one or more provisions in these Terms & Conditions are wholly or partially invalid or should become invalid, the remainder of these Terms & Conditions will remain fully applicable. We will then consult to agree on new provisions to replace them, considering the purpose and intent of the original provisions as much as possible.
10.3 In writing is also understood by email.

Article 11 Disputes
11.1 In the event of any disputes, we will always do our best to resolve the dispute among ourselves before submitting a dispute to the court.
11.2 If we cannot reach an agreement, we will submit disputes to the court.

Article 12 Applicable Law
This agreement is governed by Portuguese law.

Article 13 Amendment of these Terms & Conditions
13.1 I am authorized to make changes to these Terms & Conditions. I will notify you of any changes by posting the new Terms & Conditions on this page and updating the “effective date” at the top of these Terms & Conditions.
13.2 You are advised to review these Terms & Conditions periodically for any changes. Changes to these Terms & Conditions are effective when posted on this page.

Article 14 Questions and/or comments
If, after reading the above, you have any questions and/or comments about these Terms & Conditions, please do not hesitate to contact me by email at terms@ishtara.co.

Retraite Algemene Voorwaarden Ishtara Araminta Lda. (Nederlands)

Ingangsdatum: 4 mei 2022

Artikel 1 Inleiding
Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar “ik”, “mij” of “mijn” staat, wordt “Ishtara Araminta Lda.” bedoeld.

Ishtara Araminta Lda.
Cx. Postal 213-Z
8100-023 Alte
Portugal

Contact via: terms@ishtara.co

Artikel 2 Betaling
2.1 De overeenkomst voor een retraite wordt pas definitief op het moment dat je een volledige betaling hebt gedaan, of een aanbetaling van € 200,- van het totaalbedrag. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen als de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn van 14 dagen is ontvangen. Met de aanbetaling verklaar je akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
2.2 Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk vier weken voor de startdatum in het bezit te zijn van mij. Als het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Ishtara Araminta Lda. is bijgeschreven, vervallen alle rechten op deelname, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met elkaar.
2.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige retraites of offertes.
2.4 Je kunt de BTW verleggen als je een ondernemer bent en jouw bedrijf is geregistreerd buiten Portugal en binnen de EU met een geldig Europees BTW-nummer. (Bewerk hier jouw accountinstellingen.)

Artikel 3 Annulering en Restitutie
3.1 In het geval van een annulering door jou zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Bij annulering tot 70 dagen vóór aankomst: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
• Bij annulering van 70 tot 45 dagen voor aankomst: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
• Bij annulering vanaf dag 45: geen restitutie mogelijk.
3.2 Je komt hier expliciet overeen dat artikel 437, lid 1 van het Portugese Burgerlijk Wetboek en “force majeure” niet van toepassing is en dat tussentijdse annulering alleen mogelijk is met inachtneming van artikel 3, lid 1.
3.3 Als je niet in staat bent de door jou geboekte retraite bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk één dag voor aanvang van de retraite aan mijn zijn doorgegeven.
3.4 Ik heb het recht een retraite te annuleren als daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door mij heb je recht op terugbetaling van het al betaalde deelnamegeld, exclusief de gedane aanbetaling. Je hebt geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Artikel 4 Schade
4.1 Als er in een van de retraites schade optreedt, dient je onmiddellijk contact op te nemen met mij hierover. Ik zal actie ondernemen om deze schade zo snel mogelijk naar behoren te verhelpen.
4.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen en/of goederen van de deelnemer of derden.
4.3 Alle door jou veroorzaakte schade aan het gehuurde dient door jou te worden vergoed.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Ik zal mijn uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retraite en het verstrekken van de juiste informatie. Onder voorbehoud van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
5.2 Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard door het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
5.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc., is uitgesloten.
5.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.

Artikel 6 Klachten
6.1 Mocht je ontevreden zijn over een retraite, een onderdeel van een retraite of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo snel mogelijk aan mij laten weten door mij een email te sturen naar terms@ishtara.co. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.
6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden. Als je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 7 Medische Disclaimers
7.1 De yoga-, meditatie-, healing-, reading-, channeling- en andere activiteiten die ik aanbied, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
7.2 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een retraite gemeld te worden aan mij.
7.3 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
7.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen mij voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retraite.

Artikel 8 Huisregels
8.1 De slaaplocaties zijn rookvrij. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.
8.2 Ik ben respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
6.3 Ik heb mijn locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
6.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcoholgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of mij volgt uitsluiting van verdere deelname aan de retraite. Dit geeft jou geen recht op restitutie van deelnamekosten.

Artikel 9 Privacy
Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels (AVG) rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing als deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per email.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Als we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
Op deze overeenkomst is Portugees recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Ik zal je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen en de “ingangsdatum” bovenaan deze Algemene Voorwaarden bij te werken.
13.2 Je wordt geadviseerd om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Artikel 14 Vragen en/of opmerkingen
Mochten er na het lezen van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen zijn over deze Algemene Voorwaarden, dan verzoek ik je vriendelijk contact met mij op te nemen via e-mail op terms@ishtara.co.